Regulamin

"Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Sklep internetowy www.sklep.daglezjaryki.pl"

Uwaga! Od dnia 25 grudnia 2014 r. w wyniku Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) obowiązuje nowy regulamin.

Spis treści
I) Informacje wstępne
II) Składanie zamówienia

III) Realizacja zamówienia
IV) Postanowienia ogólne
V) Reklamacje
VI) Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
VII) Postanowienia końcowe

I) Informacje wstępne

 1. Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej NIP: 7161006342, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39, jest właścicielem sklepu internetowego www.sklep.daglezjaryki.pl .
 2. Kontakt możlwy jest pod numerem tel. 660 264 616 oraz pod adresem e-mail: biuro@daglezjaryki.pl .
 3. Przedmiotem działalności sklepu jest m.in. "SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OGRODNICZYCH".
 4. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.sklep.daglezjaryki.pl należą do Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39
 5. Wszystkie ceny produktów w sklepie www.sklep.daglezjaryki.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 6. Opisy produktów i ceny podane na stronie sklepu www.sklep.daglezjaryki.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71. kodeksu cywilnego).
 7. Klientem sklepu internetowego www.sklep.daglezjaryki.pl może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.daglezjaryki.pl
 9. Przed każdym zakupem skonsultuj się ze sprzedawcą.
 10. Miejsce dostawy lub odbioru towaru ustalamy przed dokonaniem zakupu.
 11. Dostawa towaru realizowana jest przez firmy kurierskie.
 12. Istnieje możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą ilości i dnia odbioru.

II) Składanie zamówienia

 1. Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39, przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  • stronę internetową www.sklep.daglezjaryki.pl
  • dane teleadresowe zamieszczone na stronie
  • oraz na terenie całej Polski i nnych krajów w trakcie rozwoju sklepu internetowego.
 2. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dokonuje wyboru znajdującego się na stronie polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej towar, a następnie wskazuje w koszyku sposób płatności oraz potwierdza zamówienie.
 3. Po złożeniu zamówienia, na www.sklep.daglezjaryki.pl przesyłamy towar na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sklepu internetowego o przyjęciu zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a www.sklep.daglezjaryki.pl:
  • dla zamówień złożonych przez stronę www.sklep.daglezjaryki.pl z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.
  • dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez konsultanta przyjęcia takiego zamówienia
  • dla zamówień złożonych przez e-mail, fax - (dla klientów wybierających płatność odroczoną) - z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT.
 5. Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez klienta w stosunku do www.sklep.daglezjaryki.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.www.sklep.daglezjaryki.pl ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie www.sklep.daglezjaryki.pl
 7. Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu lub przez e-mail, zamieszczonymi w zakładce "Kontakt" na stronie sklepu. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy.
 8. www.sklep.daglezjaryki.pl realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.
 10. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy towaru. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
 11. W przypadku poniesienia przez www.sklep.daglezjaryki.pl kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z klientem, www.sklep.daglezjaryki.pl nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia.

III) Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w dostępnych formach płatności.
 3. Szczegółowe zasady doręczania towaru określone są w warunkach i terminach doręczeń.
 4. www.sklep.daglezjaryki.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie sklepu.
 5. www.sklep.daglezjaryki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym towarze, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce zastępowania produktu.
 6. www.sklep.daglezjaryki.pl zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanego towaru.
 7. Przyjęcie dostarczonego towaru odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 8. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki lub z powodu innych przyczyn, niezależnych od www.sklep.daglezjaryki.pl, przesyłka wróci do siedziby firmy, wówczas www.sklep.daglezjaryki.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona płatności, www.sklep.daglezjaryki.pl wzywa go do uregulowania płatności. Gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, www.sklep.daglezjaryki.pl ma prawo do anulowania zamówienia, poprzez informację drogą mailową lub telefoniczną.

IV) Postanowienia ogólne

 1. www.sklep.daglezjaryki.pl jest zobowiązany do udzielania klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.
 2. Dostępność Biura www.sklep.daglezjaryki.pl jest zależna od godzin otwarcia biura
 3. www.sklep.daglezjaryki.pl przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 4. www.sklep.daglezjaryki.pl dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Nasz sklep ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

V) Reklamacje

 1. www.sklep.daglezjaryki.pl odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 roku, poz.287 ze zm. ) 
 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby www.sklep.daglezjaryki.pl rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z www.sklep.daglezjaryki.pl terminu oględzin reklamowanego towaru.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie lub oddziale firmy. Dane teleadresowe są zamieszczone w zakładce "Kontakt" na stronie www.sklep.daglezjaryki.pl
 4. Reklamacja dotycząca towaru rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski oraz w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zamówień na doręczenie towaru zagranicą. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Reklamacje dotyczące zgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 7. Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji www.sklep.daglezjaryki.pl wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 roku, poz.287 ze zm. )

VI) Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez www.sklep.daglezjaryki.pl , tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez www.sklep.daglezjaryki.pl . Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania produktu.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do www.sklep.daglezjaryki.pl przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:
  • mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
  • wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 roku, poz.287 ze zm. )
 5. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 7. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi klient.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, zgodnie z  ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 roku, poz.287 ze zm. )
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy: https://sklep.daglezjaryki.pl/img/cms/Formularz-odstapienia-od-umowy DAGLEZJA NA ZIELONEJ.pdf

VII) Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 roku, poz.287 ze zm. )
 2. Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.
 3. Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39, właściciel sklepu internetowego www.sklep.daglezjaryki.pl , zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 4. Zakupy oraz realizacja zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.daglezjaryki.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).
 5. Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.sklep.daglezjaryki.pll nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Centrum Ogrodnicze Daglezja na Zielonej, Siedziba: 08-500 Ryki, ul. Zielona 39 ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez klienta.
 9. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym www.sklep.daglezjaryki.pl są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej www.sklep.daglezjaryki.pl treści o charakterze bezprawnym www.sklep.daglezjaryki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 11. Niniejszy "Regulamin" obowiązuje od dnia 19 stycznia 2016 roku.
 12. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.